Transparència i bon govern

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern determina quines són les obligacions de transparència que han de complir les entitats per raó de l’origen públic dels diners que gestionen, de tal forma que l’abast de la informació sobre el destí d’aquests fons i els retorns socials obtinguts sigui homogeni. La informació a publicitar és la següent:

Informació institucional i informativa

Els estatuts i el número de registre de l’entitat. La composició dels òrgans de govern amb identificació nominativa dels membres. L’organigrama actualitzat i els seus perfils i trajectòries professionals.

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

La memòria anual de les activitats i dels treballadors i voluntaris destinats a aquestes, els comptes anuals i la retribució dels treballadors.

Gestió administrativa

Els contractes i convenis subscrits entre les entitats i les administracions públiques i els ajuts i subvencions atorgats per aquestes.

Recursos per descarregar

Documents d'interès que Paisatges Vius posa a disposició de la societat de manera gratuïta.

Projecte PeriFer:

  • Disseny de sensibilització sobre el gall fer pensat per estovalles de paper.
    Versió amb marges d'impressió per enviar a impremta 48x34cm: "Estovalles_GallFer_PaisatgesVius_IMPREMTA.pdf".
  • Disseny de sensibilització sobre el gall fer pensat per plafons i pòsters.
    Versió amb marges d'impressió per enviar a impremta 70x43cm: "Pòster70cm_GallFer_PaisatgesVius_IMPREMTA.pdf".