← Tornar

Torrent del Pi

 • Municipi: L'Ametlla de Mar
 • Comarca: El Baix Ebre
 • Tipus d'acord: Contracte de custòdia
 • Data de d'acord: 15-11-2016
 • Representant de la propietat: Jordi Gaseni Blanch
 • Càrrec del representant: Alcalde
 • Tipus de Propietat: Pública
 • Superficie: 2.1 hectàrees
 • Problemàtiques:
 • Espècies invasores
 • _ Fauna no autòctona
 • Pèrdua de l'hàbitat
 • _ Urbanització
 • Sobrefreqüentació humana

Descripció

La Llacuna del Torrent del Pi està situada a la comarca del Baix Ebre, uns 2 km. al nord del nucli urbà de l’Ametlla de Mar, concretament a la desembocadura del Torrent del Pi, prop de la urbanització de Les Tres Cales. L’espai compta amb quatre figures de protecció legal:

 1. Xarxa Natura 2000. El 95% de la finca està inclosa dins de l’espai Xarxa Natura 2000 “Litoral Meridional Tarragoní” (Codi ZEC ES5140001).
 2. Pla d’Espais d’Interès Natural. El 95% de la finca està inclosa en l’Espai Natural Protegit del Cap de Santes Creus (Codi CSC).
 3. Inventari de Zones Humides de Catalunya. La llacuna està inclosa dins de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya (Codi 14000902).
 4. Reserva Natural de Fauna Salvatge del Torrent del Pi.

Valors naturals

L’espai presenta una llacuna litoral en rambla que acull unes bones poblacions de dues espècies de peixos d’aigua dolça endèmics del litoral peninsular mediterrani en perill d’extinció: el fartet (Aphanius iberus) i el samaruc (Valencia hispanica). Les llacunes litorals de rambla són masses d'aigua oligotròfiques permanents situades a les desembocadures de barrancs mediterranis temporals, amb un balanç hidrològic i una composició físco-química molt fluctuants, que depenen de l'evaporació, de l'aportació puntual d'aigua dolça quan hi ha episodis forts de precipitació i de la influència marina a través del freàtic o de manera superficial quan hi ha temporals de mar. Aquest tipus de llacunes corresponen a l'hàbitat21.211del Manual dels Hàbitats de Catalunya(Llacunes litorals amb comunitats submerses de Rupia, Potamogeton pectinatus...), i són considerades rares i molt amenaçades dins el territori català. A nivell europeu també es tracta d'un hàbitat molt amenaçat i la Unió Europea considera aquestes llacunes com a Hàbitat d’Interès Comunitari Prioritari amb el Codi1150: Llacunes litorals. Pel que fa a la vegetació, a la llera s’hi localitzen bosquines i matollars meridionals de rambles, rieres i llocs humits (Nerio-Tamaricetea) (Hàbitat d’Interès Comunitari 92D0); la vegetació submergida la conformen la carofíciaChara hispida (HIC 3140); i a la superfície dominen els canyissars i les jonqueres (HIC 1410). També s’hi troben penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.) endèmiques (HIC 1240) i rius mediterranis amb vegetació delGlaucion flavi (HIC 3250).

Objectius

L’objectiu específic és millorar els paràmetres demogràfics de les dues espècies de peixos a nivell de densitat, taxa de reproducció i mida dels exemplars. Per fer-ho es defineixen tres objectius operacionals:

 1. Incrementar la superfície d’aigües obertes i la capacitat volumètrica del complex llacunar.
 2. Millorar o mantenir la qualitat de l’hàbitat submergit.
 3. Realitzar els treballs previstos sense afectar a les poblacions existent de peixos a la llacuna.

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ

ACTUACIONS EN RELACIÓ