← Tornar

Signatura d'un acord a Llagostera de Dalt

 • 02-09-2017

L'1 de setembre de 2017 va tenir lloc la signatura d'un acord de custòdia entre Paisatges Vius i els propietaris de la finca Llagostera de Dalt, situada al municipi de Taradell  (Osona). L'acord establert té forma de contracte de custòdia i per Paisatges Vius el va signar Guillem Mas, com a president de l'entitat, mentre que Silvia Arbó va fer-ho com a representant de la propietat. La durada de l'acord es va establir en 10 anys. Els objectius i compromisos de cada una de les parts s'exposen a continuació. 

La finca

L'acord es refereix a la finca anomenada Llagostera de Dalt, ubicada a Taradell, de 30 hectàrees de superfície i inscrita al Registre de la Propietat de Vic 3, amb número de registre 2664. A l'apartat Espais en custòdia hi ha la informació sobre els valors naturals, patrimonials i usos actuals de la finca.

L'acord

Continguts

Mitjançant aquest contracte, la propietat i Paisatges Vius estableixen un marc de col·laboració per a la conservació i la millora dels valors naturals i paisatgístics de la finca en base a la
redacció prèvia d’un DTG. Des del moment de la signatura d’aquest contracte, la propietat assumeix el compromís d'usar la seva finca d'acord amb els generals objectius exposats posteriorment, tot autoritzant el seguiment de Paisatges Vius, que l'orientarà i assessorarà en tot allò que tingui a veure amb la conservació de la natura.

Objectius

Havent visitat la finca, i havent observat i avaluat els seus valors naturals s'acorda la redacció d’un document tècnic de gestió (DTG, en endavant)  amb l'objectiu de conservar-los i millorar-los. Els objectius de l’acord i que s’utilitzaran per estructurar el DTG són:

 1. Promoure la biodiversitat en general, afavorint les espècies de més interès: amfibis, rèptils i ocells forestals.
 2. Mantenir la superfície i l’estructura del bosc, gestionant-lo com un bosc madur d’evolució natural.
 3. Millorar l’estat de conservació dels hàbitats aquàtics i les zones obertes.
 4. Reduir o eliminar la presència d’espècies exòtiques de la finca.

Compromisos de la propietat

IMG_7218.JPGEn el contracte, la Propietat es compromet a:

 • Complir els Principis de Gestió del DTG. És a dir, gestionar la finca d’acord amb els objectius generals d’aquest document i amb els objectius i línies proposades per al DTG.
 • Subscriure el DTG, sempre que aquest s’adigui amb els objectius i les línies fixades en aquest contracte.
 • Coordinar les tasques proposades al DTG amb els masovers i altres agents que puguin intervenir amb actuacions dins la propietat.
 • Recolzar a Paisatges Vius en la difusió de l’acord i els valors de conservació del patrimoni natural, cultural i paisatgístic de la finca.
 • No realitzar accions que vagin en contra dels objectius d’aquest contracte ni del DTG.
 • En cas de voler inscriure aquest acord al futur Registre oficial d’Acords de Custòdia de Catalunya, serà necessari que Paisatges Vius ho autoritzi.

Compromisos de Paisatges Vius

En el contracte, Paisatges Vius es compromet a:

 • Redactar el DTG de la finca abans de finalitzar el primer any de l’acord.
 • Informar als propietaris de les possibles fonts de finançament per a l’execució d’algunes de les accions descrites al DTG. En cas que el propietari ho sol·liciti, Paisatges Vius redactarà la memòria tècnica per a la sol·licitud de l’ajut.
 • Fer el seguiment de les accions realitzades del DTG.

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ