← Tornar

Finalitza la redacció del Pla de Gestió de Llagostera de Dalt

 • 11-05-2018

La finca en custòdia de Llagostera de Dalt ja disposa de pla de gestió, un document que descriu i planifica les accions necessàries per assolir una sèrie d'objectius de conservació en els propers 10 anys (2018-2027).

En el primer semestre de 2018 l'equip tècnic de Paisatges Vius va redactar el Pla de Gestió de l'espai en custòdia de Llagostera de Dalt, centrat en la preservació d'un dels darrers boscos illa de la Plana de Vic i en la promoció de la biodiversitat dels hàbitats forestals i aquàtics.

Visió

El pla té la intenció de fer realitat la següent visió:

El 2030 la finca de Llagostera de Dalt hauria de ser...

 • Una reserva natural privada gestionada activament per a la promoció de la biodiversitat, admirada per visitants i veïns, que en gaudeixen amb respecte i seguretat.

 • Un entorn natural equilibrat de masses forestals, espais oberts i sistemes aquàtics, tots ells d’alt valor natural i lliures d’espècies exòtiques.

 • Un espai pioner en l’aplicació de mesures d’adaptació al canvi climàtic amb un baix risc d’incendis forestals.

 • Un projecte sostenible econòmicament gràcies als rèdits de productes i activitats  que s’hi desenvolupen.

Continguts

Per aconseguir fer realitat la visió s'ha redactat un Pla que consta de tres parts ben diferenciades:

1. Descripció

Es descriuen els límits de la finca, els usos que s'hi desenvolupen i els seus valors naturals més destacats a nivell d'hàbitats, flora i fauna.

2. Anàlisi

A l'apartat d'anàlisi s'avalua l'estat de conservació dels valors naturals i es defineixen els objectes de conservació i els objectius per la finca.

Els objectes de conservació són espècies indicadores de bon estat ecològic:

 • Minor_low.jpgAl bosc: picotet, mussol banyut i aligotEl picotet, el mussol banyut i l’aligot són indicadors del bon estat de conservació del bosc, sobretot pel què fa a la fusta morta en peu, l’equilibri entre masses forestals i espais oberts i cert grau de tranquil·litat. Actualment no es coneix que hi hagi cap parella de picotet ni mussol banyut a la finca, però s’espera que al finalitzar el pla se n’hi hagi instal·lat alguna. Si que hi ha una parella d’aligots que s’espera mantenir.
 • basses.jpgAls punts d’aigua: amfibis i vegetació submergida. El número d’espècies d’amfibis que es reprodueixen en cada punt d’aigua és un indicador del seu estat de conservació, igual que la presència de vegetació submergida. Només hi ha vegetació submergida a un dels nombrosos punts d’aigua de la finca i fins ara no s’ha realitzat cap estudi d’amfibis a la finca, però amb la posada en marxa del pla s’espera que el número d’espècies en cada un dels punts d’aigua incrementi. 
 • prat.jpgAls prats: flors silvestres i papallones. Els prats ben conservats presenten una gran diversitat de papallones i flors silvestres, de manera que el número d’aquestes espècies és l’indicador que s’utilitzarà per determinar la correcta evolució dels hàbitats herbacis. Es desconeix el número actual d’espècies presents a l’espai, però s’espera que augmenti amb el pas dels anys d’aplicació del pla.

Els objectius del Pla són els següents:

 1. Prioritzar la biodiversitat. L’objectiu principal del pla de gestió és prioritzar la conservació i la millora de la biodiversitat a dos nivells: per una banda posant aquest objectiu per davant d’altres aprofitaments que es puguin dur a terme a la finca, i per l’altra focalitzant els esforços en aquells hàbitats i espècies més amenaçades, tant a nivell català com a nivell local.

 2. Adaptar-se al canvi climàtic. Tenint en compte els requeriments i les amenaces dels hàbitats i espècies prioritàries, un objectiu transversal al pla és la incorporació d’estratègies i mesures d’adaptació als efectes del canvi climàtic a mitjà i llarg termini.

 3. Garantir unes visites respectuoses. Més enllà del respecte a la propietat privada, un objectiu important del pla és garantir que les visites no provoquin un impacte negatiu sobre els valors naturals de l’espai, alhora que es vetlla per la seva seguretat.

 4. Tendir a l’autofinançament. Malgrat que la conservació de la biodiversitat acostuma a ser una activitat deficitària, el pla té com a objectiu la promoció d’iniciatives innovadores que permetin obtenir un rendiment econòmic de la pròpia gestió de la finca i que sigui compatible amb els seus valors naturals. Això, a més dels recursos que es puguin obtenir a través del mecenatge o les subvencions públiques.

 5. Aplicar una gestió adaptativa. Lluny de ser un document rígid i estàtic, el pla té com a objectiu bàsic poder ser aplicat de forma dinàmica i adaptativa, és a dir poder incorporar-hi modificacions en funció dels resultats que es vagin obtenint.

3. Programa d'acció

En aquest apartat es descriuen les actuacions a dur a terme per assolir els objectius de conservació, dividides en 7 línies estratègiques: 

Línia 1. Planificació

En aquesta línia s’inclouen aquelles accions relacionades amb la millora del coneixement de l’espai, aquelles accions prèvies necessàries poder realitzar altres accions (obtenció d’informació, realització d’estudis específics, la tramitació de permisos) i també l’establiment d’aliances.

 • 1.1 Definir els límits de la finca i actualitzar el Registre de la Propietat
 • 1.2 Redactar un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal amb finalitat de conservació  
 • 1.3 Elaborar un estudi del sistema hidrològic de la finca
 • 1.4 Declarar la finca Refugi de Fauna Salvatge o similar
 • 1.5 Contractar una assegurança de responsabilitat civil i danys a tercers
 • 1.6 Establir aliances amb finques veïnes per ampliar l’àmbit de gestió
 • 1.7 Realitzar estudis faunístics de grups poc coneguts

 Línia 2. Conservació d’hàbitats

En aquesta línia s’inclouen aquelles accions dirigides a la conservació o restauració d’espais naturals o hàbitats, tant terrestres com aquàtics.

 • 2.1 Recuperació de gorgs als cursos fluvials per la fauna invertebrada 
 • 2.2 Accions de millora a la bassa de Baix per la biodiversitat 
 • 2.3 Adequació de la bassa de la Mina per la biodiversitat 
 • 2.4 Restauració de la font de la riera de Santa Eugènia 
 • 2.5 Treballs forestals per a la millora de la roureda 
 • 2.6 Treballs forestals per a la millora dels boscos de ribera
 • 2.7 Recuperació i manteniment de zones obertes 

Línia 3. Conservació d’espècies

En aquesta línia s’inclouen aquelles accions dirigides a la gestió o recuperació d’espècies. Inclou tant accions de gestió sobre l’espècie que es fan sobre el terreny com accions de conservació ex-situ.

 • 3.1 Adequació d’edificacions pel refugi de ratpenats cavernícoles
 • 3.2 Alliberament de fauna salvatge recuperada a la finca
 • 3.3 Col·locació d’estructures de promoció de la biodiversitat

 Línia 4. Usos i aprofitaments

En aquesta línia s’inclouen aquelles accions dirigides a realitzar aprofitaments o a la implementació de mesures per reduir-ne l’impacte sobre les valors naturals.

 • 4.1 Posar en marxa un projecte de truficultura
 • 4.2 Gestionar els prats per a la producció de llavors autòctones
 • 4.3 Plantació de fruiters de varietats tradicionals i locals

 Línia 5. Regulació de l’ús públic

Accions adreçades a ordenar i informar les visites a la finca. Inclou accions de senyalització sobre el terreny, tancament de camins, col·locació de tanques de protecció, edició de material de difusió...

 • 5.1 Mantenir la continuïtat de la tanca perimetral
 • 5.2 Eliminació d’elements que representen un risc per la seguretat de les persones
 • 5.3 Creació d’un observatori de fauna salvatge

Línia 6. Seguiment i avaluació

Accions per aconseguir suport econòmic, personal o material per al desenvolupament del Pla. Inclou accions d’obtenció de recursos econòmics, personal o adquisició de material.

 • 6.1 Realitzar un seguiment dels bioindicadors

Col·laboradors

El Pla de Gestió ha estat redactat per l'Anna Planella, una biòloga en pràctiques contractada gràcies a les subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. El Pla de Gestió ha estat finançat per la Xarxa de Custòdia del Territori en el marc d'un projecte de Fundación Biodiversidad per l'aplicació de mesures d'adaptació al canvi climàtic.

logos_llarg.jpg

 Logo_FB20ays.jpglogo_xct_petit.jpg

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ