← Tornar

Inscripció de l'acord del Coll al registre de la propietat

  • 25-02-2014
El passat 25 de febrer es va signar davant de notari l'acord entre l'Associació Paisatges Vius i Pere Colom, propietari de la finca del Coll de Rupit i Pruit. Amb aquest tràmit s'eleva a públic el compromís que ja existia entre les parts, se'n millora la seguretat jurídica i permet la inscripció de l'acord al registre de la propietat per deixar-lo a disposició del coneixement general. La figura legal escollida com a model per redactar l'acord és el Dret real d'aprofitament parcial, de manera que la propietat cedeix durant 10 anys a Paisatges Vius certs drets sobre la finca. Concretament:
  1. La pèrdua total de l’usdefruit de la zona de l’estany del Coll, delimitada per una tanca perimetral de fusta, ja que es produeix una cessió de la gestió a favor de l’associació.
  2. Restriccions sobre el ple domini a la zona de la conca de captació de l’estany, que suposen els següents perjudicis sobre les rendes per tal assegurar una bona qualitat de l’aigua que hi arriba:
  • Prohibició d’adobar els camps amb purins de porc. Només es poden utilitzar fems de vaques i una sola vegada a l’any.
  • Limitacions en l’ús de productes químics (herbicides, insecticides, rodenticides i fertilitzants).
  • Obligació de conservar els elements patrimonials i/o singulars que hi hagi: arbres vells, marges arbustius, murs de pedra, fusta morta...
Amb la inscripció de l'acord al Registre de la Propietat, Paisatges Vius s'assegura el manteniment dels drets ja que si el propietari es vengués o es traspassés la finca, el nou propietari estaria obligat a mantenir-los. D'aquesta manera Paisatges Vius assegura el manteniment i les inversions que realitza a la finca en forma d'actuacions de conservació.

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ