← Tornar

El cranc de riu a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona

  • 01-01-2020

Paisatges Vius i la Diputació de Barcelona mantenen un convenide la col·laboració per a l'execució del Pla de gestió del cranc de riu a la Xarxa de Parcs. Anualment es calculen una sèrie d'indicadors per valorar l'assoliment dels objectius del Pla.

El Pla de Gestió del cranc de riu a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona defineix una sèrie d’indicadors que serveixen per avaluar l'estat de conservació de l'espècie en els diferents espais que la conformen i alhora per valorar l’efectivitat de les actuacions realitzades. Aquests indicadors son  calculats anualment en base a la informació recollida al camp: el número de poblacions, la viabilitat de les poblacions i la longitud de trams fluvials que ocupen aquestes poblacions. A continuació s’exposen els valors dels tres indicadors corresponents al 2019.

Número de poblacions

El 2019 els cursos fluvials de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona (XPN en endavant) acollien 17 poblacions de cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes): 9 al Parc Natural del Montseny, 6 a l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, 1 al Parc del Montnegre i el Corredor i 1 al Parc del Castell de Montesquiu. El 2018 es va extingir la única població que hi havia al Parc Natural de Sant LLorenç del Munt i l'Obac.


Aquesta variació al llarg del temps és fruit de l'extinció d'algunes poblacions (bàsicament per la presència d'espècies de cranc exòtiques) i de l'aparició de noves, ja sigui per la descoberta de rieres amb cranc de riu desconegudes fins a la data o bé de la creació de noves poblacions a través d'alliberament de crancs en rieres on aquest no hi era present. En aquest sentit al 2019 hi havia una població més que el 2018 ja que no va es va extingir cap població i se’n va crear una de nova amb la repoblació d’una riera del Parc Natural del Montseny. En el gràfic següent es pot veure l'evolució de les poblacions en tota la Xarxa de Parcs segons el número d'extincions i la descoberta/creació de noves poblacions. Si no s'haguès extingit cap població actualment hi hauria 24 poblacions a la Xarxa de Parcs enlloc de les 17 actuals (2 d'elles fruit d'alliberaments). 

Viabilitat poblacional

La viabilitat poblacional estima la probabiliat de supervivència de les poblacions de cranc de riu a través de tres paràmetres demogràfics obtinguts anualment en un cens nocturn en trams de 100 metres de riera:

  1. Número de crancs (densitat)
  2. Número de crancs de més de 6 cm
  3. % de crancs de més de 6 cm sobre el total de la població

Malgrat que el número de poblacions s'ha incrementat els darrers anys la viabilitat de les poblacions mostra una tendència negativa.

GRÀFIC 3

Distribució del cranc de riu 

L'indicador per avaluar la distribució del cranc de riu a la Xarxa de Parcs és la longitud de trams fluvials amb presència de l'espècie. Al contrari dels dos indicadors anteriors, aquest no es calcula anualment per a cada població, sinó que cada cada anys s'actualitza la longitud d'entre 2 i 4 poblacions. D'aquesta manera cada 4 anys s'ha actualitzat la longitud de totes les poblacions de la Xarxa de Parcs.

Conclusions

Malgrat el número de poblacions de cranc de riu ha en el conjunt de la Xarxa de Parcs ha incrementat en els darrers anys per la descoberta de poblacions desconegudes i per l'alliberament de crancs en noves rieres, alhora segueixen desapareixent poblacions.  A més, en el conjunt de la Xarxa de Parcs s'observa una tendència negativa de la viabilitat de les poblacions des de l'inici del seu seguiment. És per això que la tendència de l'índex poblacional del cranc de riu a la Xarxa de Parcs es considera negativa.


Amb el suport de:

logo_vector_diputacion_barcelona_horizontal_3.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ