← Tornar

Ajut rebut per millorar la gestió del ramat i promoure la biodiversitat a Coma-Serra

 • 29-12-2014

Un ajut de la Generalitat de Catalunya permetrà a Paisatges Vius realitzar diverses actuacions de millora en la gestió del ramat i de promoció la biodiversitat de la finca de Coma-Serra (Rupit i Pruit)

Resum

Espai on es duran a terme les actuacions previstes Espai on es duran a terme les actuacions previstes

El projecte "Millora de la gestió del ramat de xais a la finca de Coma-Serra" ha obtingut un ajut del Departament d'Agricultura, Ramadereia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en la convocatòria per a la realització d'actuacions als espais naturals protegits de Catalunya 2015. L'ajut permetrà finançar el 90% de l'import del projecte, estimat en 10.2000 €, i complir així nombrosos dels compromisos de l'acord de custòdia, signat l'abril de 2014.

Paisatges Vius ha va assessorar al propietari de la finca sobre la convocatòria d'ajuts i va elaborar la memòria i els documents tècnics necessaris per la seva sol·licitud. També serà l'encarregat de coordinar l'execusió de les actuacions i justificar el projecte davant de l'administració una vegada finalitzat.

Objectius

L’objectiu ideal del projecte és fer compatible les activitats agroramaderes amb la conservació dels valors naturals de la finca per mitjà de l’adequació, l’eliminació o la substitució d’aquelles estructures ramaderes que siguin perjudicials per la fauna de la finca.

Els objectius específics que es pretenen assolir amb aquest projecte són els següents:

 1. Millorar l’estat ecològic i de conservació dels ambients aquàtics, amb especial interès per la bassa de Coma-Serra
 2. Augmentar la riquesa específica d’alguna de les pastures seminaturals de la finca
 3. Incrementar la quantitat i la qualitat dels marges de la finca, promovent els arbustius enfront dels herbacis
 4. Millorar la gestió del ramat a través de la construcció de noves estructures
 5. Promoure la biodiversitat de la finca en general

Actuacions previstes

El projecte, redactat per Paisatges Vius, inclou la realització de diverses actuacions al llarg del 2015. Per una banda hi ha actuacions destinades a la millora de la gestió del ramat, però per altra n'hi per a promoure la biodiversitat de la finca.

 1. Recuperació  i protecció d'un punt d'aigua amb construcció d'abeurador alternatiu pel ramat
 2. Aclarida al voltant de la bassa per reduir rebliment per fullaraca
 3. Construcció de tanca perimetral a pastura a recuperar i plantació de marges arbustius al seu perímetre.
 4. Construcció d'un hotel d'insectes
 5. Construcció de 50 caixes niu pel liró gris

Amb el suport de:

GENERALITAT.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ