← Tornar

Signatura d'un acord de custòdia a la Serra Cavallera

 • 25-02-2020

El 25 de febrer de 2020 es va formalitzar un acord de custòdia a quatre bandes a la finca de Can Roca (Pardines) per tal de conservar els nombrosos i diversos hàbitats aquàtics que presenta: el document està signat per Paisatges Vius, la propietat, el ramader i l'ajuntament de Pardines.

La finca

La finca de Can Roca està situada a la comarca del Ripollès, al municipi de Pardines. Aquesta finca està composada de diverses parcel·les o finques sense continuïtat física, algunes contigües entre si i altres d’aïllades. Una d’aquestes finques és l’anomenada “Portolés” i està totalment inclosa a l'espai natural protegit de la Serra Cavallera. La finca està formada per quatre parcel·les cadastrals i ocupa una superfície, segons cadastre de 302,52 hectàrees de boscos, prats, pastures i diferents ambients aquàtics (molleres, estanys i torrents).

A nivell socioeconòmic la finca es destina bàsicament a l’aprofitament agrari i ramader a través d'un contracte d’arrendament amb el ramader Miquel Cortina, qui n’és el titular.

Són objecte de l'acord de custòdia totes les parcel·les de la finca de “Portolés”, però s'hi diferencien tres zones en funció de la implicació de Paisatges Vius en la seva gestió:

 • Els punts d’aigua 
 • Els prats i pastures 
 • La resta de la finca

Valors naturals

La finca té un gradient altitudinal de gairebé 700 m. de desnivell, des dels 1.375 m. de la part més baixa fins als 2.013 m. del Puig Estela, de manera que presenta una gran diversitat d’hàbitats de mitja muntanya, subalpins i alpins. Entre els més abundants hi ha els prats i pastures però hi destaquen sobretot els hàbitats aquàtics.

Hàbitats aquàtics

Són d’especial interès de conservació els següents punts:

 • Mollera de l’estany dels Barbs. És una de les molleres més extenses del Pirineu Oriental, que ocupa més de 30 hectàrees i acull espècies de flora i fauna d’interès per la conservació. En punts concrets es nota el impacte del bestiar que s’hi alimenta i s’hi abeura ja que hi manquen estructures de gestió adients: tancats, abeuradors...
 • Estany dels Barbs. Massa d’aigua situada enmig de la mollera protegida del bestiar per una tanca de fusta i amb un cartell informatiu. La vegetació helofítica ocupa gairebé tot l’estany i no queda gairebé superfície d’aigües obertes.
 • Estany de Can Roca. Punt d’aigua en un bon estat de conservació que presenta comunitats vegetals aquàtiques de gran interès i algunes rareses florístiques a Catalunya com Potamogeton natans.
 • Estanys del Tarter. Dues masses d’aigua poc profundes situades en un lloc d’elevada freqüentació per part del bestiar, cosa que provoca un alt grau d’eutrofització de l’aigua i un estat de conservació molt millorable. Caldria instal·lar estructures de gestió del bestiar.
 • Fonts. La Font Freda i la Font Clara són les més conegudes, però també hi ha altres surgències més difuses que donen lloc a torrents i zones de mollera.

Prats i pastures

A nivell de prats i pastures destaquen alguns hàbitats d'interès comunitari com ara:

 • HIC 6210. Prats medioeuropeus seminaturals sobre substrats calcaris (Festuco-Bromoetea).
 • HIC 6410. Herbassars de Molinia coerulea de sòls calcaris, turbosos o argilollimosos (Molinion caeruleae).
 • HIC 6430. Herbassars higròfils de l’alta muntanya.

Objectius

Els objectius principals de l'acord són:

 1. Assegurar un bon estat de conservació dels punts d’aigua de la finca, en especial les molleres i els estanys, restaurant-los si es troben degradats o en mal estat.
 2. Millorar les infraestructures ramaderes de la finca, en especial els punts d’abeurada i els tancats.
 3. Restaurar els prats i pastures en mal estat, en especial les envaïdes per plantes nitròfiles.

Compromisos de les parts

En el marc de l'acord les diferents parts assumeixen els següents compromisos

Paisatges Vius

 • Gestionar de manera coherent aquells punts d’aigua sota cessió de la gestió, sobretot en la construcció i/o manteniment de les infraestructures ramaderes, sempre i quan es disposi dels recursos necessaris per fer-ho, i hagin estat autoritzades per la propietat.
 • Respectar els usos que es realitzen a la finca per part de la propietat. En aquest sentit no s’impedirà que la propietat segueixi gestionant els boscos, camps, prats i pastures, tal i com ha fet sempre, i d’acord amb els criteris de gestió d’una explotació ramadera.
 • Realitzar un seguiment dels punts d’aigua de la finca i fer una avaluació dels objectius d’aquest contracte per mitjà d’una visita anual a la finca, com a mínim.
 • Instal·lar un rètol a l’entrada de la finca informant de l’existència de l’acord de custòdia.
 • Assessorar i proposar a la propietat noves accions de conservació i restauració.
 • Ajudar en la recerca del finançament necessari per dur a terme les actuacions proposades.

Propietat

 • Cedir la gestió d’aquells punts d’aigua on es realitzin inversions o accions de conservació.
 • Valorar seriosament les recomanacions realitzades per la conservació dels prats i pastures de la finca i transmetre-les al ramader
 • Respectar les actuacions materials que l’Ajuntament i Paisatges Vius realitzin a la finca, en especial les infraestructures ramaderes, i informar a Paisatges Vius i/o a l’Ajuntament si té coneixement d’algun desperfecte en les mateixes.
 • Conservar aquells elements de la finca que Paisatges Vius considera importants, que són els punts d’aigua els marges arbustius entre parcel·les (sempre i quan no envaeixin la zona de prats) i els arbres grans aïllats (vius o morts).

Ajuntament de Pardines

 • Restaurar l’Estany del Tarter, construir-hi un tancat electrificat per evitar l’accés al bestiar i construir un abeurador alternatiu al seu entorn, d’acord amb el projecte de Paisatges Vius i la seva supervisió.
 • Realitzar un manteniment de les infraestructures construïdes.

Ramader

 • Acceptar la cessió de la gestió de l’Estany del Tarter i la d’aquells altres punts d’aigua on es realitzin inversions o accions de conservació que hagin estat acordades.
 • Valorar seriosament les recomanacions realitzades per la conservació dels prats i pastures de la finca.

Durada i seguiment

L'acord de custòdia té una durada de 10 anys prorrogables i el seu seguiment es realitzarà per mitjà d'una visita anual conjunta a la finca. 

Amb el suport de:

Pardines.jpg

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ