← Tornar

Construcció d'un abeurador verd a la finca del Coll

 • 30-10-2014

Introducció

Els ramaders solen aprofitar contenidors de diferent tipologia per utilitzar-los com a abeurador pel bestiar: bidons, safarejos, banyeres... Al Collsacabra existeixen nombrosos abeuradors d’aquest tipus, i per això tots presenten deficiències des del punt de vista ambiental: no estan integrats paisatgísticament, no són accessibles a la biodiversitat i representen una trampa per aquells animals que aconsegueixen accedir-hi. A més, solen presentar pèrdues d’aigua que els fan ineficients i sempre sol haver-hi fangueig al seu voltant.

Objectius

Els objectius de l’actuació són de dos tipus: ambientals i agronòmics.
 1. Millorar la integració paisatgística dels abeuradors existents
 2. Evitar l’ofegament de fauna als abeuradors facilitant-los l’accés i la sortida
 3. Servir d’exemple per ambientalitzar altres abeuradors del Collsacabra
 4. Ajudar als ramaders en l’estalvi d’aigua d’abeurada al ramat
 5. Proporcionar aigua de qualitat al bestiar

Resum de l'actuació

L’actuació va consistir en la retirada d’un abeurador existent i la construcció d’un abeurador nou amb unes característiques més favorables des del punt de vista ambiental i pràctic per l’explotació ramadera del Coll. En concret es van realitzar les següents accions. Les característiques i procés de construcció de l'abeurador són:
 1. Conceptualització i disseny de l’abeurador. La conceptualització general de l’abeurador havia de complir tres requisits bàsics, que es van plasmar en un plànol inicial: assegurar l’abastiment d’aigua durant tot l’any, maximitzar la durabilitat i integrar elements per a la promoció de la biodiversitat.
 2. Fonamentació de l’abeurador. Per tal d’assegurar el correcte assentament de l’abeurador es va construir una safata quadrada de formigó armat de 15 cm. de gruix i 2 metres de costat. Les dimensions de la safata sobrepassen els límits de l’abeurador per tal d’evitar la creació d’un fanguissar al seu entorn.
 3. Construcció de la cubeta d’acer inoxidable. La cubeta interior de l’abeurador es va construir amb acer inoxidable per tal d’evitar la oxidació i impedir que les glaçades el trenquessin per expansió de l’aigua al congelar-se l'aigua. La cubeta incorpora un dispositiu de control automàtic del nivell d’aigua de l’abeurador.
 4. Revestiment de l’abeurador. La cubeta d’acer inoxidable es va col·locar i anivellar sobre la safata de formigó i es va revestir amb pedra de la mateixa finca per tal d’integrar l’abeurador paisatgísticament. A més, el revestiment de pedra li va donar la robustesa necessària per suportar els cops i fregaments del bestiar al beure. Els blocs de pedra es varen unir amb ciment, tot i que aquest no és visible externament perquè es va utilitzar una tècnica de cimentació interior.
 5. Construcció de tancat de protecció. Es va construir una tanca de fustals per separar l'abeurador en dos espais diferents: una part accessible per abeurar les vaques i un d'inaccessible al bestiar per promoure l'establiment de vegetació aquàtica.
 6. Elements de promoció de la biodiversitat. Es va construir una rampa d’entrada per la fauna amb un desnivell molt suau que es ve recobrir de terra per tal que hi creixi herba i s’integri encara més en el marge adjacent. A sota la rampa s'hi va construir un refugi per a ocells insectívors, amb un orifici de 3,5 cm de diàmetre i una portella d’inspecció dissimulada amb pedra tallada a mida sense cimentar. A més es van deixar dos orificis d’accés a la part interior del revestiment de pedra per ser utilitzats per llangardaixos o amfibis com a refugi. La separació de l'abeurador en dues parts, un per l'abeurada de les vaques i un altre per plantar-hi plantes aquàtiques, proporciona hàbitat a amfibis, libèl·lules i altres animals aquàtics.

Galeria d'imatges

PROJECTES EN RELACIÓ

ESPAIS EN CUSTÒDIA EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ