← Tornar

Avaluació dels indicadors dels projectes 2016

  • 18-10-2016

Tots els projectes de Paisatges Vius disposen d'una sèrie d'indicadors específics per poder avaluar els resultats i determinar si s'estan assolint els objectius plantejats. El seguiment d'aquests indicadors es realitza anualment i acostumen a ser de tipus biològic, relacionats amb les espècies i els hàbitats que es pretenen recuperar o afavorir. Una vegada finalitzades les accions de monitoratge de l'any 2016 pels indicadors dels diferents projectes, els resultats obtinguts han estat positius en tots els casos. A continuació es resumeixen per cada un dels projectes.

S.O.S. SAMARUC

samarucObjectiu: Duplicar les poblacions de samaruc a Catalunya (passant de les 4 actuals a 8) i millorar els paràmetres demogràfics de les existents.

Indicadors: número de poblacions de samaruc a Catalunya i l'estructura demogràfica de les diferents poblacions.

Metodologia de seguiment: Comptatge, mesura i sexat de tots els peixos capturats per unitat de mostreig (CPUM) amb dues nanses col·locades 24 hores en cada una de les llacunes amb presència de samaruc. S'obté densitat, estructura de talles i sex-ratio. Els mostreig és realitzat pels tècnics del Centre Ictiològic del Parc Natural del Delta de l'Ebre.

Resultat 2015: L'any 2015 hi havia 4 poblacions de samaruc a Catalunya. Encara no hi havia cap població en finques en custòdia de Paisatges Vius.

Resultat 2016: L'abril de 2016 es van alliberar 2.000 samarucs a la llacuna de l'Estany Tort i el mes de setembre es va certificar la seva reproducció amb milers d'alevins, fet que certifica el bon establiment de la població a la llacuna, la cinquena de Catalunya.

NAUMANNI+100

dsc_0764Objectiu: Arribar a 100 parelles reproductores de xoriguer petit a Girona i que el 50% es situin en espais en custòdia de Paisatges Vius.

Indicadors: Número de parelles de xoriguer petit a Girona, producció i percentatge de fracassos per depredació al niu.

Metodologia de seguiment: Revisió quinzenal dels nius per calcular la productivitat, la taxa de vol i el percentatge de fracàs. Els seguiment és realitzat anualment pels tècnics del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa amb la col·laboració de Paisatges Vius.

Resultat 2015: L'any 2015 es van establir 28 parelles reproductores a Girona, 5 d'elles a la finca d'Hortús (18%).

Resultat 2016: L'any 2016 es  van establir 33 parelles reproductores a Giona, 9 d'elles a la finca d'Hortús (27%).

PASTURES VIVES

inventari-prats-donadors01Objectiu: Determinar la millor tècnica de restauració de pastures pel Collsacabra i transformar 10 hectàrees de pastures intensives en pastures naturals.

Indicadors: Hectàrees de pastures restaurades i estat ecològic de les pastures restaurades.

Metodologia de seguiment: Número d'espècies de plantes indicadores presents a les pastures recuperades (riquesa florística) i producció ferratgera. Els mostreig és realitzat anualment pels tècnics de la Universitat de Vic.

Resultat 2015: L'any 2015 es va fer un seguiment florístic de diferents parcel·les on s'havien aplicat 3 tècniques diferents de restauració el 2014, però encara no mostraven cap resultat diferencial respecte a les control.

Resultat 2016: L'any 2016 es va seguir amb el seguiment florístic de les parcel·les i ja es van observar diferències importants entre les parcel·les control i les que es va aplicar algun tractament. També es van observar diferències entre les tres tècniques diferents. El 2017 serà el 3r any de seguiment, i els resultats que s'obtindran hauran de servir per iniciar una restauració a més gran escala.

COLLSACRANC

cranc2014_02Objectiu: Que al Collsacabra no hi hagi cap riera apta per al cranc de riu, sense cranc de riu.

Indicadors: Número de poblacions de cranc de riu al Collsacabra i percentatge d'aquestes amb una viabilitat poblacional alta.

Metodologia de seguiment: Recompte, mesura i sexat de tots els crancs detectats en 100 metres lineals de riera. S'obté densitat, estructura de talles i sex-ratio. Els mostreig és realitzat anualment pels tècnics de Paisatges Vius. R

esultat 2015: L'any 2015 hi havia 4 poblacions conegudes de cranc de riu al Collsacabra, 3 d'elles amb viabilitat alta. Cap població extingida.

Resultat 2016: L'any 2016 es van descobrir dues noves poblacions (6 en total), 5 d'elles amb viabilitat alta. Cap població extingida.

PROJECTES EN RELACIÓ

OBJECTES EN RELACIÓ